office (630) 346-6531
fax (630) 299-5106
email sales@vaibhavlakshmivratbooks.com

Aarti

Om Jai Laxmimata, Mayya Jai Laxmimata

Tumko Nishdin Sevat, HarVishnu Vidhata – Om

Uma Rama Brhmani, Tumhi Jagmata

Surya Chandrma Dhyavat, Narad rushi Ghata – Om

Durga Roop Niranjani, Sukh-Sampattidata

Jo Koyi Tumko Dhyata, Rudhdhi-Sidhdhi pata – Om

Tum Patal Nivasini, Tum hi Subh data

Karm-Prabhav-Prakashini, Bhav nidhiki Trata -Om

Jis Gharme Tum Raheti, Sab sadgun Aata

Sab Sambhav Hojata, Man Nahi Ghabarata – Om

Tum bin Yagna Na Hoye, Vastrana Koyee Pata

Khan-Panka Vaibhava, Sab Tumse Aata – Om

Subhgun Mandir Sunder, Kshirodadhi jata

Ratna Chaturdas Tum bin, Koyee Nahi Pata – Om

Maha Laxmijiki Aarati, Je Koyee Nar gata

Ur Anand Samata, Pap Utar jata – Om

Bolo Maha Laxmi Mataki Jai